bez podatku VAT

Warunki gwarancji

Wersja 1.0, 24.10.2022 r.

GFP Handels GesmbH, Passauerstraße 24, A-4070 Eferding ("GFP"), udziela finalnym nabywcom szklarni, grządek podwyższonych i inspektów ogrodowych, domków narzędziowych i szafek ogrodowych ("produkt") gwarancji wykazanej przy poszczególnych produktach zgodnie z następującymi warunkami.

1. Okres obowiązywania i zakres gwarancji:

Szklarnie

Rama i konstrukcja

Poza ustawowo przewidzianymi roszczeniami z tytułu gwarancji, GFP udziela Państwu 15-letniej gwarancji na konstrukcję oraz aluminiowe elementy ramy na następujących warunkach: Okres gwarancji rozpoczyna się w każdym przypadku od dnia dostarczenia towaru, co musi zostać potwierdzone dowodem zakupu, takim jak faktura, dowód dostawy lub protokół dostarczenia towaru przez firmę kurierską.


Wykluczenia/ Wyjątki:

Okres gwarancji nie dotyczy naturalnego zużycia i uszkodzeń powstałych podczas transportu, ani szkód wywołanych przez środowisko naturalne, spowodowanych gradem, wiatrem lub obciążeniem śniegiem, ani szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji montażu i instalacji niezgodnej z normami, zastosowania nieoryginalnych materiałów, uszkodzeń mechanicznych, wpływu środków chemicznych, klęsk żywiołowych i innych gwałtownych oddziaływań. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego powodu szkody i poniesione straty materialne. Naprawa nie powoduje odnowienia ani przedłużenia okresu gwarancji. Producent zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobie rozstrzygania roszczeń gwarancyjnych. W przypadku roszczeń gwarancyjnych, wystąpienia usterek lub zapotrzebowania na części zamienne prosimy o kontakt z naszym działem obslugi klienta. W miesiącach zimowych dach szklarni należy oczyszczać ze śniegu i lodu!

Płyty komorowe wykonane z poliwęglanu

Okres gwarancyjny:

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dostawy płyt komorowych i wynosi 10 lat. Zgodnie z gwarancją producenta, GFP gwarantuje nabywcom, że płyty komorowe produkowane przez ich dostawcę posiadają w okresie obowiązywania gwarancji następujące właściwości:

Przepuszczalność światła:

Powierzchnia odporna na promieniowanie UV zachowuje przepuszczalność światła. Utrata współczynnika przepuszczalności światła na całej szerokości panelu nie przekracza 8 % ( ośmiu procent) zgodnie z normą ASTM D 1003 (mierzone na podstawie średniej wartości na całej szerokości panelu) po 10 latach od dostawy w porównaniu z oryginalną próbą.

Odporność na uszkodzenia:

Podczas okresu gwarancji grad nie powinien powodować pęknięć. Nasze płyty komorowe są testowane w warunkach laboratoryjnych i wytrzymują symulowany test gradowy z użyciem sztucznych kul gradowych. o grubości 20 mm wystrzeliwanych z prędkością 21 m/sek na powierzchnię elementu chronionego przed promieniowaniem UV i może nastąpić przebicie ich powierzchni.

Wymiana materiału:

Ważność:

Gwarancja producenta obowiązuje tylko w przypadku sprzedaży i instalacji towaru na terenie Europy.

Szczegóły dotyczące gwarancji producenta:

Dokładne informacje dotyczące gwarancji producenta,w tym przepisy dotyczące wymiany, warunki gwarancji, wyłączenia odpowiedzialności itp. zawarte są w karcie gwarancyjnej dostawcy GFP. Można je znaleźć w instrukcji montażu do zakupionego produktu.

Grządki podwyższone i inspekty ogrodowe

Okres i rozpoczęcie obowiązywania gwarancji:

Gwarancja na grządki podwyższone udzielana jest na okres 10 lat. Gwarancja obejmuje odkształcenia części aluminiowych, które z powodu wadliwej konstrukcji lub złego wykonania są ewidentnie niezdatne do użytku lub znacznie ograniczają ich funkcjonalność. Okres ten rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru. Dostawy produktów zamiennych nie powodują przedłużenia okresu gwarancji. Warunki gwarancji dla szklarni mają również zastosowanie do inspektów ogrodowych!

Szafy ogrodowe i domki narzędziowe

Okres i rozpoczęcie obowiązywania gwarancji:

Gwarancja na produkty metalowe udzielana jest na okres 20 lat.

Gwarancja obejmuje przerdzewienie części blaszanych oraz części, które z powodu wadliwej konstrukcji lub wadliwego wykonania są ewidentnie niezdatne do użytku lub znacznie ograniczają ich funkcjonalność. Okres ten rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru. Dostawy produktów zamiennych nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.

2. Warunki gwarancji:

Montaż / instalacja zostały profesjonalnie wykonane zgodnie z załączoną instrukcją montażu.

Produkt był używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w ramach normalnego użytkowania oraz nie został niewłaściwie zastosowany.

Produkt znajduje się w posiadaniu pierwotnego nabywcy i nie był demontowany ani ponownie składany.

3. Serwis gwarancyjny:

Gwarancja obejmuje części, które z powodu wadliwej konstrukcji lub błednego wykonania są ewidentnie niezdatne do użytku lub w znacznym stopniu ograniczają ich funkcjonalność.

Części te zostaną według naszego uznania naprawione lub bezpłatnie wymienione.

Nie pokrywamy koszów związanych z demontażem, montażem oraz transportem.

Części wymienione przechodzą na własność GFP lub muszą zostać zutylizowane przez klienta.

Za powstałe w związku z tym ewentualne szkody GFP nie ponosi odpowiedzialności.

4. Ograniczenia w zakresie gwarancji:

Przedmiotowa gwarancja nie obejmuje wad, które powstały w wyniku:

szkód powstałych w transporcie (odpowiada za nie przewoźnik - należy to niezwłocznie zgłosić)

wpływu lub działalności czynników zewnętrznych, nadzwyczajnych zjawisk przyrodniczych (np. grad)

ogólnych błędów w montażu

wad konstrukcyjnych fundamentów, niedostatecznego odprowadzania wody w obszarze profilu gruntowego

niewłaściwego usytuowania miejsca montażu i/lub braku zakotwienia

uszkodzeń lakieru i zarysowań, które nie zostały bezzwłocznie usunięte

błędów w konserwacji (np. nienaoliwienia/smarowania zamka i zawiasów).

nadmiernej wilgotności otoczenia lub obecności agresywnych substancji w otoczeniu (np.: agresywne i ścierne środki czyszczące, sól drogowa, nawozy i inne substancje chemiczne, zawierające słoną wodę i/lub piasek w powietrzu otoczenia).

części ulegające zużyciu (np. rolki drzwiowe, zawiasy, zamki itp.)

zmian koloru, ponieważ barwniki mogą zmieniać się z upływem czasu

Na części gumowe i plastikowe obowiązuje tylko ustawowy 24-miesięczny okres gwarancyjny.

5. Inne:

Miejscem spełnienia wszelkich świadczeń z tytułu zobowiązań gwarancyjnych jest A-4070 EFERDING.

Z niniejszej gwarancji kupującemu ani osobie postronnej/ trzeciej nie przysługują żadne dalsze prawa, w szczególności żadne roszczenia odszkodowawcze jakiegokolwiek rodzaju ani prawa do potrącenia lub zatrzymania.

Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych roszczeń wynikających z tytułu rękojmi.