A. Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. Ochrona i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej są dla nas niezwykle ważne. Dlatego też z tego miejsca chcemy Cię poinformować, które z Twoich danych osobowych zapisujemy w czasie wizyty na naszej stronie internetowej i do jakich celów będziemy je wykorzystywać. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej TOOLPORT GmbH.

1 Podmiot odpowiedzialny

za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO)

TOOLPORT GmbH

Gutenbergring 1-5

22848 Norderstedt / Niemcy

Telefon: +48 71 7166955

E-mail: serwis@profinamiot.pl


Inspektor Ochrony Danych:

Pan Philipp Herold

Mein-Datenschutzbeauftragter.de

Hafenstraße 1A, 23568 Lübeck

privacy@profinamiot.pl

2 Informacje ogólne

O co chodzi?

Niniejsza polityka prywatności spełnia ustawowe wymogi transparencji podczas przetwarzania danych osobowych. Są to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to przykładowo informacje, takie jak Twoje nazwisko, wiek,  adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, Twój adres IP lub zachowania użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Informacje, w przypadku których nie możemy odnieść się bezpośrednio do Twojej osoby (lub gdy wymagałoby to niewspółmiernego nakładu), np. poprzez anonimizację, nie stanowią danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych (np. gromadzenie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, zapisywanie lub przekazywanie) wymaga zawsze ustawowej podstawy i zdefiniowanego celu. Przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko cel przetwarzania zostanie osiągnięty i nie będzie uzasadnionych powodów do dalszego przechowywania danych. Poinformujemy użytkownika o konkretnych okresach przechowywania i kryteriach przechowywania w poszczególnych operacjach przetwarzania. Niezależnie od tego przechowujemy dane osobowe użytkownika w indywidualnych przypadkach w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych oraz w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania.

Kto otrzymuje moje dane?

Przekazujemy dane osobowe użytkownika, które przetwarzamy na naszej stronie internetowej, stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celów i jest objęte podstawą prawną (np. zgodą lub ochroną uzasadnionych interesów) w poszczególnych przypadkach. Ponadto w indywidualnych przypadkach przekazujemy dane osobowe stronom trzecim, jeśli służy to dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Potencjalnymi odbiorcami mogą być na przykład organy ścigania, prawnicy, audytorzy, sądy itp.

W zakresie, w jakim korzystamy z usług dostawców usług do obsługi naszej strony internetowej, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w kontekście przetwarzania zamówień zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 28 RODO, mogą to być odbiorcy Twoich danych osobowych. Dalsze informacje na temat korzystania z procesorów i usług internetowych można znaleźć w przeglądzie poszczególnych operacji przetwarzania.

Czy stosujecie pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez nas do przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika i przechowywane tam podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Alternatywnie do korzystania z plików cookie, informacje mogą być również przechowywane w lokalnej pamięci przeglądarki. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie lub lokalnego przechowywania (technicznie niezbędne pliki cookie). Z drugiej strony inne pliki cookie umożliwiają nam przeprowadzanie różnych analiz, dzięki którym możemy na przykład rozpoznać przeglądarkę, z której korzystasz, gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, i przekazywać nam różne informacje (pliki cookie inne niż istotne). Za pomocą plików cookie możemy między innymi sprawić, że nasza strona internetowa będzie bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza, na przykład poprzez śledzenie korzystania z naszej strony internetowej i określanie preferowanych ustawień (np. kraju i ustawień językowych). Jeśli strony trzecie przetwarzają informacje za pomocą plików cookie, gromadzą je bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki użytkownika. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Nie mogą uruchamiać programów ani zawierać wirusów.

W ramach poszczególnych operacji przetwarzania przekazujemy informacje o poszczególnych usługach, dla których wykorzystujemy pliki cookies. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych plików cookie znajdziesz w Consent Manager.

preferencje plików cookie

Jakie mam prawa?

Zgodnie z warunkami prawnymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) przysługują Ci jako osobie, której dane dotyczą, następujące prawa:

 • Informacja w myśl art. 15 RODO, § 34 BDSG odnośnie do przechowywanych danych dotyczących Twojej osoby w formie przekonujących informacji odnośnie do szczegółów dotyczących przetwarzania, jak również kopii Twoich danych;
 • Sprostowanie w myśl art. 16 RODO nieprawdziwych lub niepełnych informacji, które są u nas przechowywane;
 • Usunięcie w myśl art. 17 RODO przechowywanych u nas danych, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne w celu realizacji prawa do swobodnego wyrażania swojego zdania i informacji, w celu spełnienia prawnego obowiązku, z przyczyn interesu publicznego lub w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;
 • Ograniczenie przetwarzania w myśl art. 18 RODO, jeśli kwestionowana jest poprawność danych, przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem, nie potrzebujemy już tych danych, a Ty odmawiasz ich usunięcia, ponieważ potrzebujesz ich w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub gdy wniosłeś sprzeciw względem przetwarzania w myśl art. 21 RODO.
 • Przenoszenie danych w myśl. art. 20 RODO, jeśli udostępniłeś nam dane osobowe w ramach zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO i są one przez nas przetwarzane za pomocą procedury zautomatyzowanej. Otrzymasz swoje dane w ustrukturyzowanym, dostępnym i możliwym do odczytania komputerowo formacie lub przekażemy te dane bezpośrednio innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, jeśli będzie to technicznie możliwe.
 • Sprzeciw w myśl art. 21 RODO względem przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji lub gdy sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. Prawo do sprzeciwu nie ma zastosowania, gdy można udowodnić przeważające, bezwzględne, podlegające ochronie przyczyny przetwarzania lub gdy przetwarzanie odbywa się w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli na poszczególnych etapach przetwarzania nie istnieje prawo do sprzeciwu, informacja taka będzie tam zawarta.
 • Wycofanie udzielonej przez Ciebie zgody w myśl art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość.
 • Skarga w myśl art. 77 RODO wniesiona do organu nadzorczego, jeśli jesteś zdania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zasadniczo możesz się zwrócić do organu nadzorczego właściwego dla Twojego zwyczajowego miejsca pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby firmy.

Jak przetwarzane są moje dane w poszczególnych przypadkach?

Następnie będziemy Cię informować o poszczególnych etapach przetwarzania, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, obowiązku udostępnienia swoich danych oraz każdorazowym czasie przechowywania. Zautomatyzowana decyzja w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie nie ma miejsca.

3 Udostępnienie strony internetowej

Rodzaj i zakres przetwarzania

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej witryny internetowej i korzystasz z niej, zbieramy dane osobowe, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła na nasz serwer. Następujące informacje są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie
 • data i godzina dostępu
 • nazwa i URL pobranego pliku
 • strona internetowa, z której nastąpił dostęp (referrer URL)
 • wykorzystywana przeglądarka i ew. system operacyjny Twojego komputera, jak również nazwa Twojego dostawcy usług internetowych

Nasza strona internetowa nie jest hostowana przez nas samych, lecz przez usługodawcę, który w celu udostępniania strony internetowej wykorzystuje w naszym imieniu wyżej wymienione dane zgodnie z Art. 28 RODO.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie odbywa się w celu ochrony naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na wyświetlaniu naszej strony internetowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO. Gromadzenie danych i przechowywanie ich w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na wyjątek przewidziany w art. 21 ust. 1 RODO. W zakresie, w jakim dalsze przechowywanie plików dziennika jest wymagane przez prawo, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych, chociaż dostęp do naszej strony internetowej bez podania danych jest technicznie niemożliwy.

Okres przechowywania danych

Wymienione wyżej dane przechowuje się przez okres wyświetlania strony internetowej, a z przyczyn technicznych także i dłużej przez maksimum 14 dni.

4 Formularz kontaktowy

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą udostępnionego formularza. Informacje zebrane za pomocą pól obowiązkowych są wymagane do przetworzenia zapytania. Ponadto możesz dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które Twoim zdaniem są niezbędne do przetworzenia prośby o kontakt.

Używamy usługi "Typeform" dla formularza kontaktowego. Więcej informacji na temat "Typeform" można znaleźć na stronie: https://www.typeform.com/. Usługę tę świadczy firma TYPEFORM SL, Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona („Typeform”). Zawarto umowę o przetwarzanie zamówienia zgodnie z art. 28 RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z Typeform można znaleźć w polityce prywatności Typeform: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt,

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego odbywa się w celu komunikacji i obsługi Twojego zapytania na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli Twoje żądanie dotyczy istniejącego z nami stosunku umownego, przetwarzanie będzie realizowane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli zapytanie ma inny charakter, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. podstawą prawną jest RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania Twoich danych, jednak przetworzenie Twojego żądania nie jest możliwe bez podania informacji w obowiązkowych polach. Jeśli nie chcesz podawać tych danych, skontaktuj się z nami w inny sposób.

Okres przechowywania danych

Jeżeli skorzystasz z formularza kontaktowego na podstawie Twojej zgody, dane zebrane w związku z każdym żądaniem będziemy przechowywać przez okres trzech lat, począwszy od momentu realizacji Twojego zapytania lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Jeśli użytkownik korzysta z formularza kontaktowego w ramach stosunku umownego, będziemy przechowywać dane zebrane dla każdego zapytania przez okres trzech lat od zakończenia stosunku umownego.

5 Bezpośrednia reklama e-mail dotycząca podobnych towarów i usług

Rodzaj i zakres przetwarzania

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy zamówień podczas zamawiania towarów lub usług będą wykorzystywane przez TOOLPORT GmbH do zarządzania kontem klienta oraz do realizacji i przetwarzania zamówienia i będą przekazywane stronom trzecim (np. firmie transportowej, której zlecono wysyłkę) wyłącznie w tym celu. Ponadto dane te będą dalej wykorzystywane w ramach przepisów prawa. TOOLPORT GmbH poinformuje użytkownika pocztą elektroniczną o interesujących ofertach dotyczących tych samych lub podobnych towarów lub usług. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji pocztą elektroniczną, może w każdej chwili nieformalnie sprzeciwić się temu ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się z TOOLPORT GmbH (datenschutz@toolport.de).

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z postanowieniami sekcji 7 UWG. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w przyszłości. Użytkownik otrzyma również to powiadomienie we wszelkiej korespondencji, którą prowadzimy z użytkownikiem na podstawie sekcji 7 UWG.

Okres przechowywania danych

Po anulowaniu przetwarzania usuniemy dane użytkownika w wymienionych tutaj celach lub nie będziemy ich już przetwarzać.

6 Newsletter

Rodzaj i zakres przetwarzania

Jeśli użytkownik zarejestruje się na naszej stronie internetowej w celu otrzymywania naszego newslettera, zbieramy jego adres e-mail i imię oraz przechowujemy te informacje wraz z datą rejestracji i adresem IP. Następnie otrzyma wiadomość e-mail, w której musi potwierdzić rejestrację w newsletterze (double opt-in). Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w ciągu 24 godzin, wygaśnie ona automatycznie, a dane nie będą przetwarzane na potrzeby wysyłki newslettera.

Jeśli użytkownik dokona zakupu towarów lub usług na naszej stronie internetowej i poda swój adres e-mail, możemy go następnie wykorzystać do wysłania mu newslettera. W takim przypadku za pośrednictwem newslettera będą wysyłane wyłącznie bezpośrednie reklamy naszych własnych podobnych towarów lub usług.

W celu wysyłania newslettera korzystamy z usług dostawcy, który przetwarza dane osobowe użytkownika w naszym imieniu zgodnie z RODO. Art. 28 RODO. Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane w celu wysyłania newsletterów na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Rezygnując z subskrypcji newslettera, użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Art. 7 ust. 3 RODO. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych użytkownika, ale nie jest możliwe wysyłanie newslettera bez podania danych użytkownika.

Okres przechowywania danych

Po rejestracji do newslettera przechowujemy dane przez maksymalnie 24 godziny do momentu potwierdzenia rejestracji. Po pomyślnym potwierdzeniu będziemy przechowywać dane użytkownika do momentu wycofania przez niego zgody (wypisania się z newslettera), a ze względów technicznych przez maksymalnie 14 dni.

7 Opinie klientów

Rodzaj i zakres przetwarzania

Do celów oceny produktów przez naszych klientów oraz do naszego własnego zarządzania jakością wykorzystujemy dane osobowe podane przez użytkownika podczas procesu zakupu, takie jak adres e-mail, w celu zażądania oceny zamówienia za pośrednictwem używanego przez nas systemu oceny. Po przesłaniu oceny możesz zostać przekierowany na platformę z opiniami, gdzie możesz opublikować swoją opinię publicznie.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi opiera się na wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz na zgodzie udzielonej nam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. RODO oraz zgody użytkownika udzielonej nam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Współpracujemy z zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin. zenloop to platforma typu software-as-a-service, która umożliwia nam zbieranie i analizowanie informacji zwrotnych od naszych klientów za pośrednictwem różnych kanałów. Umożliwia nam to dostosowywanie i ulepszanie naszej oferty w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Ponadto zenloop gromadzi odpowiedzi udzielone w ankietach. Z zenloop GmbH została zawarta umowa o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 (3) RODO.

Okres przechowywania danych

Dane przekazywane do zenloop będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi ustawowymi okresami przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności zenloop: https://www.zenloop.com/de/legal/privacy/

8 Sklep internetowy

Jeśli chcesz złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy konieczne jest podanie przez Ciebie danych osobowych, których potrzebujemy do przetworzenia Twojego zamówienia. Obowiązkowe informacje wymagane do przetwarzania umów są oznaczone osobno, dalsze informacje są dobrowolne. Przetwarzamy dane podane przez użytkownika w celu realizacji zamówienia. W tym celu możemy przekazać dane dotyczące płatności do naszego banku.

Użytkownik może dobrowolnie utworzyć konto klienta, za pośrednictwem którego możemy zapisać jego dane na potrzeby przyszłych zakupów. Po utworzeniu konta w sekcji "Moje konto" podane dane będą przechowywane na zasadzie odwołania. Jeśli użytkownik zdecyduje się otworzyć konto klienta, podczas rejestracji gromadzone i przetwarzane będą następujące dane osobowe.

 • Nazwisko, imię
 • Adres dostawy / ew. inny od adresu dostawy adres do faktury
 • Informacje dotyczące karty kredytowej, dane bankowe
 • Adres e-mail
 • Hasło

Użytkownik może poprawić lub usunąć swoje dane, w tym konto użytkownika, w dowolnym momencie w strefie klienta. Możemy również przetwarzać podane przez użytkownika dane w celu informowania go o innych interesujących produktach z naszej oferty lub wysyłania mu wiadomości e-mail z informacjami technicznymi.

Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Przetwarzanie danych zostanie jednak ograniczone po upływie [dwóch lat], tj. dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do danych osobowych użytkownika, w szczególności danych finansowych, proces składania zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.

Dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do dostarczenia towarów lub realizacji umowy, są przekazywane zleconym przez nas usługodawcom. Są to następujące kategorie dostawców usług:

 • KG Bursped Speditions-G.m.b.H. & Co.
 • Deutsche Post AG
 • General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
 • United Parcel Service Deutschland S.á r. l. & Co. OHG

Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych w celach wymienionych w niniejszym dokumencie odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. b RODO.

9 Udostępnienie konta klienta

Rodzaj i zakres przetwarzania

W ramach przetwarzania zamówienia gromadzimy dane osobowe użytkownika w celu rejestracji konta klienta. Możesz wybrać, czy chcesz zamawiać jako gość, czy zarejestrować stałe konto użytkownika. Informacje zbierane podczas rejestracji za pośrednictwem pól obowiązkowych są identyczne w obu przypadkach i są wymagane do przetworzenia zamówienia w sklepie internetowym. Podczas rejestracji stałego konta użytkownika zbieramy również hasło, które użytkownik definiuje samodzielnie. Ponadto użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe informacje, które uważa za niezbędne do przetworzenia zamówienia.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim (np. dostawcom usług spedycyjnych / spedytorom) i podmiotom przetwarzającym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest niedozwolone. Art. 28 RODO ma miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji zamówienia.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu rejestracji konta klienta, aby zrealizować umowę z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Istnieje umowny obowiązek podania danych użytkownika w zakresie, w jakim odnoszą się one do pól obowiązkowych, ponieważ informacje te są niezbędne do osobistej identyfikacji użytkownika i realizacji umowy z naszej strony. Nie ma prawnego obowiązku przekazywania danych. Bez podania tych informacji nie jest możliwe złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym, a tym samym zawarcie umowy. Nie ma obowiązku przekazywania dodatkowych informacji podanych dobrowolnie. Możliwe jest również złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym bez podawania dobrowolnych informacji.

Dodatkowe przetwarzanie hasła użytkownika w celu rejestracji stałego konta użytkownika odbywa się w celu udostępnienia konta klienta i wyświetlenia poprzednich zakupów, a także w celu przechowywania danych związanych z zakupem (np. przechowywanie adresu rozliczeniowego, różnych adresów dostawy) na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Usuwając swoje konto klienta, użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Art. 7 ust. 3 RODO.

Okres przechowywania danych

Jeśli użytkownik złoży zamówienie jako gość, jego dane osobowe będą przechowywane do momentu pełnego przetworzenia zamówienia (zakończenia umowy). W przypadku rejestracji stałego konta klienta przechowujemy dane związane z zakupem po zakończeniu umowy do momentu wycofania zgody (usunięcia konta klienta). W obu przypadkach dane użytkownika będą przechowywane dalej tylko wtedy, gdy istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania (np. prawo podatkowe i handlowe).

10 Dostawcy usług płatniczych

10.1 Klarna

We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy następujące opcje płatności. Płatność jest dokonywana na rzecz Klarna w każdym przypadku:

 • Zakup na rachunek: Termin płatności wynosi 30 dni od daty wysyłki towaru.
 • Przelew natychmiastowy: Twoje konto zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia.
 • Zakup na raty: Dzięki usłudze finansowania Klarna możesz elastycznie płacić za zakup w miesięcznych ratach lub na warunkach określonych w kasie.

 

Korzystanie z metod płatności faktura i polecenie zapłaty wymaga pozytywnej weryfikacji kredytowej. Więcej informacji i warunki użytkowania Klarna można znaleźć na stronie tutaj: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z informacjami zawartymi wpolityce prywatności Klarna.

Aby móc zaoferować użytkownikowi opcje płatności Klarna, przekażemy firmie Klarna dane osobowe, takie jak dane kontaktowe i dane zamówienia. Umożliwia to Klarna ocenę, czy użytkownik może korzystać z opcji płatności oferowanych przez Klarna i dostosowanie opcji płatności do jego potrzeb. Ogólne informacje o Klarna można znaleźć na stronie tutaj: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee=0.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi opiera się na realizacji umowy, tj. na przetwarzaniu transakcji płatniczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. RODO.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Klarna Bank AB. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Klarna: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

10.2 RatePay

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatności między innymi za pomocą usług RatePay. Dostawcą jest RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (zwana dalej "RatePay"). RatePay oferuje różne opcje płatności (np. zakup na raty). Jeśli zdecydujesz się na płatność za pomocą RatePay (rozwiązanie RatePay), RatePay zbierze od Ciebie różne dane osobowe. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności RatePay pod następującym linkiem: https://www.ratepay.com/datenschutz/.

Cel i podstawa prawna

Przekazywanie danych do RatePay odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na skuteczność dotychczasowych operacji przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych

RatePay wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji korzystania z rozwiązania RatePay checkout. Optymalizacja rozwiązania kasowego stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. f RODO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i nie powodują żadnych szkód. Pozostają one na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

10.3 PayPal

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty usługi PayPal Express Checkout. PayPal Express Checkout jest usługą PayPal Pte. Ltd. i oferuje rozwiązania w zakresie płatności online na całym świecie. Jeśli użytkownik wybierze PayPal Express Checkout jako metodę płatności, dane wymagane do procesu płatności zostaną automatycznie przesłane do PayPal Pte. Ltd, San Jose, Kalifornia, USA. W tym kontekście zazwyczaj gromadzone są następujące dane: Imię i nazwisko, adres, firma, jeśli dotyczy, adres e-mail, numer telefonu i telefonu komórkowego oraz adres IP.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi opiera się na realizacji umowy, tj. na przetwarzaniu transakcji płatniczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez firmę PayPal Pte. Ltd. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności PayPal Express Checkout: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

10.4 PayU

Oferujemy Państwu najczęstsze metody płatności przy realizacji zakupów. W tym przypadku wykorzystujemy usługę "PayU".

W przypadku wybrania tej metody płatności w procesie składania zamówienia, zebrane w tym celu dane dotyczące płatności zostaną przekazane instytucji kredytowej, której zlecono płatność, oraz ewentualnie zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych. Bez tych danych dotyczących płatności i dostawcy usług płatniczych przetwarzanie płatności i umów nie jest możliwe.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności PayU (erwis PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).

Podstawą prawną powyższego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

10.5 Płatność Visa, Mastercard, American Express

W przypadku płatności kartą kredytową odbywa się to za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn/Niemcy. Niezbędne dane (numer karty, ważność i numer weryfikacyjny) są przekazywane do dostawcy usług płatniczych w formie zaszyfrowanej i nie mogą być przeglądane przez operatora witryny. Elektroniczna metoda płatności kartą kredytową posiada certyfikat PCI-DSS i oferuje klientom najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa danych.

11 Parcellab

Przekazywanie danych dostawcy usług kurierskich

Rodzaj i zakres przetwarzania

W celu dostarczenia towaru korzystamy z usług dostawców usług spedycyjnych takich jak DHL, DPD, UPS, którzy otrzymują Państwa imię i nazwisko oraz adres. W związku z tym dane osobowe, które zbieramy w związku z dostawą towarów, zostaną przekazane odpowiedniej firmie transportowej, której zlecono realizację zamówienia. Jeśli konieczne jest dostarczenie zamówienia przez spedytora lub na czas przez dostawcę usług spedycyjnych, oprócz danych wymienionych powyżej przekażemy również spedytorowi/dostawcy usług spedycyjnych numer telefonu i adres e-mail użytkownika w celu zapewnienia prawidłowej wysyłki (np. poprzez uzgodnienie daty dostawy, powiadomienie o statusie wysyłki itp.).

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi opiera się na wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz na zgodzie udzielonej nam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. RODO oraz zgody użytkownika udzielonej nam zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podczas wysyłki towarów usługodawca parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 Monachium przejmuje powiadomienia o wysyłce dla naszych klientów i udostępnia im status wysyłki oraz numer śledzenia przesyłki. W tym celu dane osobowe wymagane do informacji o przesyłce (imię i nazwisko, adres, numer zamówienia itp.) są przekazywane do parcelLab. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności parcelLab: https://parcellab.com/privacy-policy/

Okres przechowywania danych

Dane przekazane do parcelLab są automatycznie usuwane po 90 dniach. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności parcelLab: https://parcellab.com/privacy-policy/

12 CCM19

Rodzaj i zakres przetwarzania

Zintegrowaliśmy CCM19 na naszej stronie internetowej. CCM19 to rozwiązanie do wyrażania zgody firmy Papoo Software & Media GmbH, Auguststr.4, 53229 Bonn, Niemcy, za pomocą którego można uzyskać i udokumentować zgodę na przechowywanie plików cookie. CCM19 wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie internetowe do rozpoznawania użytkowników i przechowywania udzielonej lub cofniętej zgody.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie prawnie wymaganej zgody na korzystanie z plików cookie w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Papoo Software & Media GmbH. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności CCM19: https://docs.ccm19.com/system-und-co/consent-speicherung/.

13 Adform

Rodzaj i zakres przetwarzania

Zintegrowaliśmy AdForm na naszej stronie internetowej. AdForm to usługa firmy Adform A/S, która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. AdForm wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i rozpoznawania użytkowników. AdForm gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. AdForm dostarcza również ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi AdForm, Adform A/S, Kopenhaga, Hovedstaden, DK. Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z AdForm odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Adform A/S nie ma wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności AdForm: http://www.adform.com/privacy-center/.

14 360 Polaris

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy 360 Polaris. 360 Polaris to usługa firmy Improve Digital BV, która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. 360 Polaris wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i rozpoznawania użytkowników. 360 Polaris gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto 360 Polaris dostarcza ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi 360 Polaris, Improve Digital BV, Beechavenue 182, 1119 PX Schiphol-Rijk, Holandia.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z 360 Polaris odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Improve Digital BV. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności 360 Polaris: https://www.improvedigital.com/privacy-policy/.

15 AdYouLike

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy AdYouLike. AdYouLike to usługa świadczona przez Adyoulike SA, która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. AdYouLike wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i rozpoznawania użytkowników. AdYouLike gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. AdYouLike dostarcza również ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi AdYouLike, Adyoulike SA, Nowy Jork, Nowy Jork, USA. Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z AdYouLike odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amerykańskie, które nie są certyfikowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgodniliśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO z odbiorcami danych. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE .

Ponadto przed takim przekazaniem danych do państwa trzeciego uzyskamy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konsekwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz ustala go Adyoulike SA. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności AdYouLike: http://www.adyoulike.com/privacy_policy.php.

16 Adobe Experience Cloud

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z Adobe Experience Cloud, aby prawidłowo dostarczać zawartość naszej strony internetowej. Adobe Experience Cloud to usługa Adobe Inc., która działa jako sieć dostarczania treści (CDN) w naszej witrynie internetowej w celu zapewnienia funkcjonalności innych usług Adobe Inc. W tym oświadczeniu o ochronie danych znajdziesz oddzielną sekcję dotyczącą tych usług. Ta sekcja dotyczy wyłącznie korzystania z CDN. CDN pomaga w szybszym udostępnianiu treści naszej oferty online, w szczególności plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Adobe Inc. z siedzibą w San Jose, Kalifornia, USA, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Adobe Experience Cloud.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Adobe Experience Cloud odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Adobe Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Adobe Experience Cloud: https://www.adobe.com/de/privacy/experience-cloud.html.

17 Aplikacja Nexus

Rodzaj i zakres przetwarzania

Zintegrowaliśmy AppNexus na naszej stronie internetowej. AppNexus to usługa świadczona przez AppNexus Inc. w celu wyświetlania użytkownikom ukierunkowanych reklam. AppNexus wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarek do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania. AppNexus gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. AppNexus dostarcza również ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi AppNexus, AppNexus Inc.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z AppNexus odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W przypadkach, w których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (w tym firmy amerykańskie, które nie są certyfikowane w ramach EU-U.S. DPF), uzgodniliśmy z odbiorcami danych inne odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 44 i nast. RODO z odbiorcami danych. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię standardowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE . Ponadto przed takim przekazaniem danych do państwa trzeciego uzyskamy zgodę użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. RODO, której użytkownik udziela za pośrednictwem zgody w Menedżerze zgód (lub innych formularzy, rejestracji itp.). Zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych do państw trzecich może istnieć ryzyko, którego szczegóły nie są znane (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konsekwencji dla użytkownika nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których użytkownik może nie wiedzieć).

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez AppNexus Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności AppNexus: https://www.appnexus.com/de/platform-privacy-policy.

18. BidSwitch

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę BidSwitch. BidSwitch to usługa świadczona przez IPONWEB Holding Limited, która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. BidSwitch wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania. BidSwitch gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. BidSwitch dostarcza również ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi BidSwitch, IPONWEB Holding Limited, 4th Floor, 16 Garrick Street, Covent Garden, London, WC2E 9BA, UK. Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z BidSwitch odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez IPONWEB Holding Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności BidSwitch: https://www.iponweb.com/privacy-policy.

19. Casale Media

Rodzaj i zakres przetwarzania

Zintegrowaliśmy Casale Media na naszej stronie internetowej. Casale Media to usługa świadczona przez Casale Media, Inc., która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. Casale Media wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i rozpoznawania użytkowników. Casale Media zbiera informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Casale Media dostarcza również ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Casale Media, Casale Media, Inc, 74 Wingold Avenue Toronto, Ontario M6B1P5 Kanada.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Casale Media odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Casale Media, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Casale Media: https://casalemedia.com/legal/.

20. Reklamy Criteo

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Criteo Ads. Criteo Ads to usługa świadczona przez Criteo S.A., która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. Criteo Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania. Criteo Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto Criteo Ads dostarcza ukierunkowane reklamy w oparciu o profile behawioralne i lokalizację geograficzną. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku Twoje dane zostaną przekazane operatorowi Criteo Ads, Criteo S.A., Paris, Ile-de-France, FR.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Criteo Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Criteo SA. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Criteo Ads: https://www.criteo.com/privacy/.

21. Criteo Audience Match

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z usługi Criteo Audience Match firmy Criteo S.A., Paris, Ile-de-France, FR, aby wyświetlać konkretne i odpowiednie reklamy grupom użytkowników przy użyciu technologii targetowania.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Zasadniczo profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Criteo Audience Match odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Criteo SA. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Criteo Audience Match: https://www.criteo.com/privacy/.

22. Dynamiczny retargeting Criteo

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z usługi Criteo Dynamic Retargeting firmy Criteo S.A., Paris, Ile-de-France, FR, aby wyświetlać konkretne i odpowiednie reklamy grupom użytkowników przy użyciu technologii targetowania.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Zasadniczo profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z dynamicznego retargetingu Criteo opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Criteo SA. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Criteo Dynamic Retargeting: https://www.criteo.com/privacy/.

23. EMX Digital Marketplace

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z EMX Digital Marketplace firmy EMX Digital, LLC, Nowy Jork, Nowy Jork, USA jako platformy popytowej dla naszej oferty online.

Platforma po stronie popytu (DSP) to technologia, która pomaga reklamodawcom kupować wyświetlenia. Mogą być zbierane dane o zainteresowaniach i zwyczajach konsumentów, a także informacje o urządzeniu konsumenta. Gromadzone dane mogą obejmować zanonimizowany adres IP, informacje o lokalizacji adresu IP, informacje o przeglądarce, takie jak agent użytkownika, identyfikator telefonu komórkowego, klikniętą reklamę oraz adres URL, na którym użytkownik znajdował się przed kliknięciem reklamy.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z EMX Digital Marketplace odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez EMX Digital, LLC. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności EMX Digital Marketplace: https://emxdigital.com/privacy/.

24. Reklamy Google

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Google Ads. Google Ads to usługa świadczona przez Google LLC w celu wyświetlania użytkownikom ukierunkowanych reklam. Google Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki w celu oceny zachowań użytkowników i rozpoznawania użytkowników.

Google Ads gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Google Ads dostarcza również ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google LLC, Google Ads może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google LLC lub nie zalogował się, możliwe jest, że dostawca uzyska i zapisze jego adres IP i inne cechy identyfikacyjne.

W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Google Ads, Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. Przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom. Zaangażowane firmy amerykańskie i/lub ich amerykańscy podwykonawcy posiadają certyfikaty zgodne z ramowymi zasadami ochrony danych UE-USA (DPF UE-USA).

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz ustala go Google LLC. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

25. Google Analytics

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z Google Analytics firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako usługi analitycznej do statystycznej oceny naszej oferty online. Obejmuje to na przykład liczbę odwiedzin naszej oferty online, odwiedzane podstrony i czas spędzony przez odwiedzających.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki w celu oceny zachowań użytkowników i rozpoznawania użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane między innymi do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Analytics odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. Przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom. Zaangażowane firmy amerykańskie i/lub ich amerykańscy podwykonawcy posiadają certyfikaty zgodne z ramowymi zasadami ochrony danych UE-USA (DPF UE-USA).

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz ustala go Google LLC. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE.

26. Google Fonts

Rodzaj i zakres przetwarzania

Używamy Google Fonts od Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako usługi dostarczania czcionek do naszej oferty online. Aby uzyskać te czcionki, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami Google LLC, przy czym przesyłany jest jego adres IP.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z czcionek Google Fonts odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. Przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom. Zaangażowane firmy amerykańskie i/lub ich amerykańscy podwykonawcy posiadają certyfikaty zgodne z ramowymi zasadami ochrony danych UE-USA (DPF UE-USA).

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz ustala go Google LLC. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

27. Google Tag Manager

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager służy do zarządzania tagami witryny poprzez jeden interfejs i pozwala nam kontrolować precyzyjną integrację usług w naszej witrynie

Pozwala nam to na elastyczną integrację dodatkowych usług w celu analizy dostępu użytkowników do naszej strony internetowej.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Tag Manager odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. Przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom. Zaangażowane firmy amerykańskie i/lub ich amerykańscy podwykonawcy posiadają certyfikaty zgodne z ramowymi zasadami ochrony danych UE-USA (DPF UE-USA).

 

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz ustala go Google LLC. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

28. Google Maps

Rodzaj i zakres przetwarzania

Do tworzenia wskazówek korzystamy z usługi mapowej Google Maps. Google Maps to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, która wyświetla mapę na naszej stronie internetowej.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tych treści na naszej stronie internetowej, nawiązuje połączenie z serwerami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Map Google.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Google Maps odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. Przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom. Zaangażowane firmy amerykańskie i/lub ich amerykańscy podwykonawcy posiadają certyfikaty zgodne z ramowymi zasadami ochrony danych UE-USA (DPF UE-USA).

 

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Maps: https://policies.google.com/privacy.

29. ID5

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z usługi ID5 firmy ID5 Technology, Ltd, 199 Bishopsgate, London EC2M 3TY, Wielka Brytania, aby wyświetlać konkretne i odpowiednie reklamy grupom użytkowników przy użyciu technologii targetowania.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Zasadniczo profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z ID5 odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

 

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez ID5 Technology, Ltd. z pewnością. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności ID5: https://trg.de/datenschutzerklarung/.

30. Improve Digital

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty Improve Digital. Improve Digital to platforma marketingowa, za pośrednictwem której kontrolowana jest sieć reklamowa. Usługa jest zatem wykorzystywana do wyświetlania wszelkiego rodzaju reklam. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi 360 Polaris, Improve Digital BV, Beechavenue 182, 1119 PX Schiphol-Rijk, Holandia.


Cel i podstawa prawna
Korzystanie z Improve Digital odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Improve Digital BV. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności: https://www.improvedigital.com/privacy-policy/.

31. Wymiana indeksów

Rodzaj i zakres przetwarzania

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Index Exchange Online Advertising Exchange ("Platforma Index"), usługi świadczonej przez Index Exchange, 74 Wingold Avenue, Toronto, Ontario M6B1P5, Kanada.

Informacje o zachowaniach odwiedzających witrynę są gromadzone w czysto anonimowej formie do celów marketingowych i w tym celu ustawiane są pliki cookie. W ramach tego procesu nie są gromadzone ani przechowywane żadne dane osobowe. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu, przetwarzaniu i zapisywaniu danych generowanych przez Index exchange, rezygnując z plików cookie na stronie https://optout.networkadvertising.org/?c=1 .

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Index Exchange odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Index Exchange. Więcej informacji na temat ochrony danych w Index Exchange można znaleźć na stronie https://de.indexexchange.com/datenschutzerklarung/

32. IVIDENCE Targeting

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z usługi IVIDENCE Targeting firmy IVIDENCE S.A.R.L., 89 Rue du 11 Novembre, Saint-Just-La-Pendue 42540, Francja, aby wyświetlać konkretne i odpowiednie reklamy grupom użytkowników przy użyciu technologii targetowania.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Zasadniczo profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z IVIDENCE Targeting odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

 

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez IVIDENCE SARL. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności IVIDENCE Targeting: http://www.ividence.com/politique-de-confidentialite/.

33. Kelkoo Pixel

Rodzaj i zakres przetwarzania

Używamy Kelkoo Pixel od Kelkoo Deutschland GmbH, Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Niemcy, do tworzenia niestandardowych odbiorców, tj. do segmentowania grup odwiedzających naszą ofertę online, określania współczynników konwersji, a następnie ich optymalizacji. Dzieje się tak w szczególności w przypadku interakcji z reklamami zamieszczonymi przez Kelkoo Deutschland GmbH.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Kelkoo Pixel odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

 

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez firmę Kelkoo Deutschland GmbH. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Kelkoo Pixel: https://www.kelkoo.de/unternehmen/datenschutzrichtlinie/.

34. Makaira

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na tej stronie internetowej korzystamy z narzędzi analitycznych firmy Makaira GmbH, Seckenheimer Hauptstraße 113, 68239 Mannheim (zwanej dalej Makaira). Makaira umożliwia analizę korzystania ze strony internetowej przez odwiedzających ją użytkowników za pomocą oprogramowania open source Matomo. Obejmuje to różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość pobytu, kategorie urządzeń, system operacyjny (np. komputer z systemem operacyjnym Windows) i pochodzenie użytkownika (np. dostęp do strony za pośrednictwem płatnej reklamy lub bezpłatnych wyników wyszukiwania) lub zawartość bieżącego koszyka zakupów. Dane te są podsumowywane przez Makaira w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego. Na podstawie zebranych danych Makaira tworzy prognozę dotyczącą preferencji osób odwiedzających witrynę. W zależności od ustalonych preferencji, produkty w sklepie są następnie prezentowane klientowi w określonej kolejności lub przedstawiane są odpowiednie propozycje produktów.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z serwisu Makaira odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz ustala go Makaira. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności: https://www.makaira.io/de/datenschutz/.

35. Mediavine

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z usług sieci reklamowej obsługiwanej przez Mediavine Inc. Mediavine dostarcza reklamy do Twojej przeglądarki. Adres IP użytkownika zostanie przekazany do Mediavine. Mediavine może również wykorzystywać inne funkcje (pliki cookie, JavaScript, sygnały nawigacyjne itp.) w celu pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych w naszej witrynie. Partnerzy Mediavine mogą również wykorzystywać te dane do łączenia z innymi informacjami o użytkownikach końcowych, które partner zebrał niezależnie, w celu dostarczania ukierunkowanych reklam. Partnerzy Mediavine mogą również oddzielnie gromadzić dane o użytkownikach końcowych z innych źródeł, takich jak identyfikatory reklamowe lub piksele, i łączyć te dane z danymi gromadzonymi przez wydawców Mediavine w celu dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach w całym Internecie, w tym na urządzeniach, w przeglądarkach i aplikacjach. Dane te obejmują dane o użytkowaniu, informacje o plikach cookie, informacje o urządzeniach, informacje o interakcjach między użytkownikami a reklamami i witrynami internetowymi, dane geolokalizacyjne, dane o ruchu oraz informacje o źródle odesłania użytkownika do określonej witryny internetowej. Partnerzy Mediavine mogą również tworzyć unikalne identyfikatory w celu tworzenia segmentów odbiorców, które są wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych reklam.

 

Cel i podstawa prawna

Mediavine jest wykorzystywane na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

 

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Mediavine Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności: https://www.mediavine.com/privacy-policy/.

Szczegółowe informacje na temat partnerów Mediavine, gromadzonych przez nich danych oraz ich polityki gromadzenia danych i prywatności można znaleźć na stronie: https://www.mediavine.com/ad-partners/.

36. Media.Net Advertising

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej znajdują się multimedia. Zintegrowane reklamy kontekstowe Net. Media.Net Contextual Ads to usługa świadczona przez firmę Media.Net Advertising FZ-LLC, która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. Media.Net Contextual Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania. Media.Net Contextual Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Co więcej, Media dostarczają.Reklamy kontekstowe Net Contextual Ads kierują reklamy na podstawie profili behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Media.Net Contextual Ads, Media.Net Advertising FZ-LLC, 2701 Aurora Tower, Dubai Media City, Dubaj 215028, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z mediów.Reklamy kontekstowe Net są realizowane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Media.Określa Net Advertising FZ-LLC. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dla mediów.Reklamy kontekstowe sieci: https://www.media.net/legal/privacy-policy.

37. Microsoft Corporation Bing Ads

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy usługę Microsoft Advertising. Microsoft Advertising to usługa świadczona przez Microsoft Corporation w celu wyświetlania użytkownikom ukierunkowanych reklam. Microsoft Advertising wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania.

Microsoft Advertising gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających w różnych witrynach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Microsoft Advertising dostarcza również ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Microsoft Advertising, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Stany Zjednoczone.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z reklam Microsoft opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. Przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom. Zaangażowane firmy amerykańskie i/lub ich amerykańscy podwykonawcy posiadają certyfikaty zgodne z ramowymi zasadami ochrony danych UE-USA (DPF UE-USA).

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Microsoft Corporation. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dotyczącej reklam Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

38. ProductsUp

Rodzaj i zakres przetwarzania

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analitycznej ProductsUp. Dostawcą jest Products Up GmbH Alex-Wedding-Straße 5, 10178 Berlin, Niemcy. ProductsUp umożliwia nam analizowanie zachowań osób odwiedzających naszą stronę internetową. W tym celu Name rejestruje, między innymi, odwiedzane strony i aktywność zakupową użytkownika, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer internetowy podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej. Pozwala nam to mierzyć interakcje w witrynie, takie jak długość pobytu, konwersje, zdarzenia przewijania, kliknięcia i odsłony strony odwiedzającego witrynę. Interakcje te przypisywane są odwiedzającemu stronę internetową na czas bieżącego dnia, dzięki czemu zostaje on rozpoznany przy kolejnych wizytach.

 

Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. a RODO i 25 ust. 1 TTDSG.

 

Okres przechowywania

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Products Up GmbH. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności ProductsUp pod adresem: https://www.productsup.com/privacy-policy/.

39. Nativo Ads

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy Nativo Ads. Nativo Ads to usługa świadczona przez Nativo, Inc. polegająca na wyświetlaniu użytkownikom ukierunkowanych reklam. Nativo Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania. Nativo Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto Nativo Ads dostarcza reklamy ukierunkowane na podstawie profili behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Nativo Ads, Nativo, Inc, El Segundo, Kalifornia, USA.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Nativo Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Nativo, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Nativo Ads: https://www.nativo.com/interest-based-ads.

40. Outbrain

Rodzaj i zakres przetwarzania

Zintegrowaliśmy Outbrain na naszej stronie internetowej. Outbrain to usługa świadczona przez Outbrain Inc. w celu wyświetlania użytkownikom ukierunkowanych reklam. Outbrain wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania.

Outbrain gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto Outbrain dostarcza ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Outbrain, Outbrain Inc, Nowy Jork, Nowy Jork, USA.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Outbrain odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Outbrain Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Outbrain: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

41. PubMatic CDN

Rodzaj i zakres przetwarzania

Używamy PubMatic CDN do prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej. PubMatic CDN to usługa PubMatic, Inc. działająca jako sieć dostarczania treści (CDN) na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia funkcjonalności innych usług PubMatic, Inc. W tym oświadczeniu o ochronie danych znajdziesz oddzielną sekcję dotyczącą tych usług. Ta sekcja dotyczy wyłącznie korzystania z CDN.

CDN pomaga w szybszym udostępnianiu treści naszej oferty online, w szczególności plików takich jak grafika lub skrypty, za pomocą serwerów rozproszonych regionalnie lub międzynarodowo. Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami PubMatic, Inc., przez co przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności PubMatic CDN.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Content Delivery Network opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. interesie w bezpiecznym i skutecznym udostępnianiu i optymalizacji naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f.  RODO.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez PubMatic, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności PubMatic CDN: https://pubmatic.com/legal/privacy/.

42. Rubicon Project Pixel

Rodzaj i zakres przetwarzania

Używamy Rubicon Project Pixel od Rubicon Project, Inc. do tworzenia niestandardowych odbiorców, tj. do segmentowania grup odwiedzających naszą ofertę online, określania współczynników konwersji, a następnie ich optymalizacji. Dzieje się tak w szczególności w przypadku interakcji z reklamami zamieszczonymi przez Rubicon Project, Inc.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Rubicon Project Pixel odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Rubicon Project, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Rubicon Project Pixel: https://rubiconproject.com/privacy-policy/.

43. SMART AdServer

Rodzaj i zakres przetwarzania

Używamy SMART AdServer od Horyzon Media jako serwera reklam dla naszej oferty online.

Serwer reklam to serwer z oprogramowaniem odpowiedzialnym za dostarczanie i przetwarzanie reklam. Dane takie jak wyświetlenia, widoczność i kliknięcia niektórych reklam są przechowywane przez serwer reklam i wykorzystywane do celów raportowania.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z SMART AdServer odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz ustala go Horyzon Media. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności SMART AdServer: https://smartadserver.com/end-user-privacy-policy/.

44. Salesforce DMP

Rodzaj i zakres przetwarzania

Salesforce DMP jest usługą hostingową firmy Salesforce, Inc. i oferuje technologię tworzenia stron internetowych, narzędzia do projektowania i układania stron internetowych, hosting domen oraz inne aplikacje do marketingu i zarządzania przepływem pracy.

Salesforce DMP jest używany między innymi do hostingu i prezentacji naszej strony internetowej. Dodatkowo Salesforce DMP zbiera dane statystyczne dotyczące odwiedzin naszej strony internetowej.

W tym kontekście mogą być przetwarzane następujące dane: odwiedzana strona internetowa, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym uzyskaniu dostępu, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, poprzednio odwiedzana strona (adres URL odsyłacza) oraz adres IP.

Te dane dziennika są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności oraz optymalizacji oferty Salesforce DMP

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Salesforce DMP odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Salesforce, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Salesforce DMP: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

45. Sharethrough Ads

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy reklamy typu sharethrough. Sharethrough Ads to usługa świadczona przez Sharethrough, Inc., która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. Sharethrough Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i rozpoznawania użytkowników. Sharethrough Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto Sharethrough Ads dostarcza ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Sharethrough Ads, Sharethrough, Inc, 170 Columbus Avenue, Suite 280, San Francisco, CA 94133, Stany Zjednoczone.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Sharethrough Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

 

Okres przechowywania danych

Nie mamy wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych, ale jest on określany przez Sharethrough, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Sharethrough Ads: http://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-policy.

46. Signal Platform

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy platformę Signal Platform jako narzędzie do analizy informacji o klientach. Signal Platform to usługa świadczona przez Signal Digital, Inc., która identyfikuje anonimowych odwiedzających witrynę, w razie potrzeby wzbogaca istniejące dane kontaktowe lub zapewnia pełne dane kontaktowe i oferuje wgląd w historię odwiedzin.

Platforma Signal wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarek do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania.

Platforma Signal pokazuje nam między innymi, które firmy odwiedziły naszą witrynę, określa historię odwiedzin użytkownika w tej witrynie, w tym wszystkie odwiedzone i przeglądane strony oraz długość pobytu użytkownika w tej witrynie.

Platforma Signal gromadzi i przetwarza dane o firmach, takie jak nazwa firmy, numer telefonu, adres, adres internetowy, branża, profil firmy, obroty i kluczowe osoby.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Platformy Signal odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

 

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Signal Digital, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności platformy Signal: https://www.signal.co/privacy-policy/.

47. Taboola Ads

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy reklamy Taboola Ads. Taboola Ads to usługa świadczona przez Taboola, Inc. w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam użytkownikom. Taboola Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i rozpoznawania użytkowników.

Taboola Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto Taboola Ads dostarcza ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Taboola Ads, Taboola, Inc, 16 Madison Square West, 7th fl., New York, NY, 10010, Stany Zjednoczone.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Taboola Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

 

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Taboola, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Taboola Ads: https://www.taboola.com/de/privacy-policy.

48. Reklamy Teads

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy reklamy Teads. Teads Ads to usługa świadczona przez Teads SA, która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. Teads Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkownika i rozpoznawania użytkowników. Teads Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Teads Ads dostarcza również reklamy ukierunkowane na podstawie profili behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku Twoje dane zostaną przekazane operatorowi Teads Ads, Teads SA, 5 Rue de la Boucherie1247, Luksemburg, Luksemburg.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Teads Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz ustala go Teads SA. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Teads Ads: http://www.teads.com/teads-website-privacy-policy/.

49. Tremor Video Ads

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy reklamy wideo Tremor. Tremor Video Ads to usługa świadczona przez Telaria, Inc. polegająca na wyświetlaniu użytkownikom ukierunkowanych reklam. Tremor Video Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania. Tremor Video Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto Tremor Video Ads dostarcza ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Tremor Video Ads, firmie Telaria, Inc.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Tremor Video Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

 

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Telaria, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Tremor Video Ads: https://www.tremorvideo.com/privacy-policy/.

50. Reklamy Triple Lift

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy reklamy Triple Lift. Triple Lift Ads to usługa świadczona przez Triple Lift, Inc. polegająca na wyświetlaniu użytkownikom ukierunkowanych reklam. Triple Lift Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania. Triple Lift Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto Triple Lift Ads dostarcza ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Triple Lift Ads, Triple Lift, Inc, Nowy Jork, Nowy Jork, USA.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z reklam Triple Lift Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Triple Lift, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Triple Lift Ads: https://triplelift.com/privacy/.

51. Facebook Pixel

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z piksela Facebooka firmy Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, w celu tworzenia tzw. niestandardowych odbiorców, tj. segmentowania grup odwiedzających naszą ofertę online, określania współczynników konwersji, a następnie ich optymalizacji. Dzieje się tak w szczególności, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z reklamami umieszczonymi przez Facebook, Inc.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane za pomocą Facebook Pixel w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Facebook, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebook Pixel: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

52. Trusted Shops Widget

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty Trusted Shops Widget. Trusted Shops Widget to usługa oceny, która pozwala użytkownikom oceniać nasze usługi. Jeśli użytkownik oceni nasze usługi, dane dotyczące wykorzystanej usługi mogą zostać przesłane do Trusted Shops GmbH w celu weryfikacji autentyczności. Trusted Shops Widget umożliwia nam uzyskiwanie treści takich jak opinie bezpośrednio od Trusted Shops GmbH i wyświetlanie ich na naszej stronie internetowej. W tym celu do usługi przekazywany jest zazwyczaj Twój aktualny adres IP.

Ponadto Trusted Shops Widget przechowuje informacje za pomocą plików cookie, aby dowiedzieć się, które oferty online zostały odwiedzone. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Trusted Shops Widget, Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Trusted Shops Widget opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. RODO w celu informowania użytkowników o jakości naszych usług. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Trusted Shops GmbH. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Trusted Shops Widget: https://business.trustedshops.de/impressum#datenschutz.

53. Visual Website Optimizer

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty Visual Website Optimizer. Visual Website Optimizer to usługa firmy Wingify Software Pvt. Ltd. i dostarcza oprogramowanie do automatyzacji marketingu dla usług i produktów marketingowych, w tym SEO i tworzenia treści, zarządzania potencjalnymi klientami, marketingu e-mailowego, analityki internetowej i testów A / B.

Visual Website Optimizer wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania. Informacje te są wykorzystywane między innymi do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. Visual Website Optimiser rejestruje kliknięcia, ruchy myszy i wysokość przewijania, tworząc tzw. mapy cieplne.

W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Visual Website Optimiser, firmie Wingify Software Pvt. Ltd, KLJ Tower, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, Indie.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy dane użytkownika za pomocą Visual Website Optimizer w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie zgody użytkownika zgodnie z RODO. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO i 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, ale jest on określany przez Wingify Software Pvt. Ltd. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Visual Website Optimiser: https://vwo.com/privacy-policy/.

54. YouTube

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy filmy z YouTube. YouTube Video to element platformy wideo YouTube, LLC, na której użytkownicy mogą przesyłać treści, udostępniać je w Internecie i otrzymywać szczegółowe statystyki.

YouTube Video umożliwia nam integrację treści z platformy z naszą stroną internetową.

YouTube Video wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników, rozpoznawania użytkowników i tworzenia profili użytkowników. Informacje te są wykorzystywane między innymi do analizowania aktywności słuchanych treści i tworzenia raportów. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w YouTube, LLC, YouTube Video może przypisać odtwarzane filmy do profilu.

Uzyskując dostęp do tych treści, użytkownik nawiązuje połączenie z serwerami YouTube, LLC, przy czym przesyłany jest jego adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. Przekazanie danych do USA odbywa się zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom. Zaangażowane firmy amerykańskie i/lub ich amerykańscy podwykonawcy posiadają certyfikaty zgodne z ramowymi zasadami ochrony danych UE-USA (DPF UE-USA).

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez YouTube, LLC. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

55. matelso Call Tracking

Rodzaj i zakres przetwarzania

Korzystamy z usługi matelso Call Tracking firmy matelso GmbH, Heilbronner Straße 150, 70191 Stuttgart, Niemcy, aby analizować połączenia telefoniczne na potrzeby naszej oferty online. Nasza usługa online wyświetla numery telefonów, które zbierają metadane połączenia po jego odebraniu. Dane te obejmują numer telefonu osoby dzwoniącej, wybierany numer telefonu, godzinę, datę i czas trwania połączenia. Jeśli jest to dla nas możliwe, łączymy te metadane z odpowiednim adresem i przesyłamy je na serwery matelso GmbH.

Cel i podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane za pomocą matelso Call Tracking w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez matelso GmbH. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności matelso Call Tracking: https://www.matelso.com/datenschutz/.

56. Yieldlab

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy reklamy Yieldlab Ads. Yieldlab Ads to usługa firmy Yieldlab AG, która wyświetla użytkownikom ukierunkowane reklamy. Yieldlab Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania. Yieldlab Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Ponadto Yieldlab Ads dostarcza ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Yieldlab Ads, Yieldlab AG, Colonnaden 41, 20354 Hamburg, Niemcy.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Yieldlab Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

Okres przechowywania danych

Firma Yieldlab AG nie ma wpływu na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Yieldlab Ads: http://yieldlab.de/meta-navigation/datenschutzerklaerung/.

57. Yieldmo

Rodzaj i zakres przetwarzania

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy reklamy Yieldmo Ads. Yieldmo Ads to usługa świadczona przez Yieldmo, Inc. polegająca na wyświetlaniu użytkownikom ukierunkowanych reklam. Yieldmo Ads wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarek do oceny zachowania użytkowników i ich rozpoznawania. Yieldmo Ads gromadzi informacje o zachowaniu odwiedzających na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklam. Yieldmo Ads dostarcza również ukierunkowane reklamy oparte na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Adres IP użytkownika i inne elementy identyfikacyjne, takie jak agent użytkownika, są przesyłane do dostawcy. W takim przypadku dane użytkownika zostaną przekazane operatorowi Yieldmo Ads, Yieldmo, Inc, Nowy Jork, Nowy Jork, USA.

Technologie śledzenia sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być łączone z użytkownikiem jako osobą fizyczną, ale są wykorzystywane na przykład do segmentacji podczas wyświetlania reklam.

 

Cel i podstawa prawna

Korzystanie z Yieldmo Ads odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG.

 

Okres przechowywania danych

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Yieldmo, Inc. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Yieldmo Ads: https://www.yieldmo.com/privacy-policy/.

58. Obecność w mediach społecznościowych

Ogólne informacje na temat obecności w sieciach społecznościowych

Aby jak najlepiej zaprezentować naszą firmę i komunikować się z Tobą jako użytkownikiem, klientem lub zainteresowaną stroną oraz informować Cię o oferowanych przez nas usługach, korzystamy z naszej obecności w sieciach społecznościowych. Podczas korzystania z sieci społecznościowych dane są przetwarzane poza Unią Europejską (UE) i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). We wszystkich krajach spoza UE nie można zagwarantować poziomu ochrony danych równoważnego poziomowi istniejącemu w UE.

W tym kontekście może to prowadzić do ryzyka dla użytkownika, jeśli przesyłane dane są przetwarzane w tak zwanych krajach trzecich o nieodpowiednim poziomie ochrony danych. Utrudnia to egzekwowanie znanych praw użytkowników. Ponadto dane użytkownika mogą nie być przetwarzane w jego interesie przez dostawcę w kraju trzecim.

W USA nie ma poziomu ochrony danych porównywalnego z wymogami RODO. Możliwe jest, że władze rządowe będą miały dostęp do danych osobowych bez naszej wiedzy i bez Twojej wiedzy. Prawdopodobnie nie będzie możliwe wyegzekwowanie swoich praw w USA.

Odpowiednie platformy to:

platforma

Odpowiedzialny organ

Informacje o ochronie danych operatora platformy

Facebook

Meta Platforms Ireland Ltd
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

https://de-de.facebook.com/business/gdpr

Instagram

Meta Platforms Ireland Ltd
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

https://privacycenter.instagram.com/policy/

Youtube

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

https://policies.google.com/privacy?hl=de

XING

New Work SE
Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIN

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

TIK Tok

TikTok Technology Limited
10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de

Toolport GmbH prowadzi profile na wymienionych platformach w celu zwrócenia uwagi na produkty i usługi oraz interakcji z klientami, zainteresowanymi stronami i innymi użytkownikami platformy.

W tym kontekście operatorzy platform wykorzystują również pewne dane, które zebrali od użytkowników platformy (np. czy zdjęcie na profilu zostało "polubione" lub skomentowane) w celu tworzenia zagregowanych statystyk użytkowania i udostępniania ich odpowiednim operatorom profilu (tzw. "insights" lub "analytics"). Jako operator profilu otrzymujemy również takie statystyki użytkowania. Informacje, które otrzymujemy jako operator profilu, nie pozwalają nam wyciągać żadnych wniosków na temat poszczególnych użytkowników. Sam operator profilu nie ma dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez operatora platformy w celu tworzenia statystyk użytkowania. Tylko odpowiedni operator platformy określa, które dane są przetwarzane w tych celach i w jaki sposób. Jako operator profilu, Toolport GmbH nie może wywierać żadnego prawnego ani faktycznego wpływu na przetwarzanie danych przez operatorów platform.

W przypadku przetwarzania w związku z tworzeniem statystyk użytkowania, Toolport GmbH i odpowiedni operator platformy są uważani za współadministratorów w rozumieniu art. 26 RODO.

Tam, gdzie to możliwe, zawarto umowy o wspólnej odpowiedzialności z odpowiednimi operatorami platform. Ponadto przetwarzanie danych przez Toolport GmbH jako operatora profilu odbywa się tylko w bardzo ograniczonym zakresie:

·        Przetwarzanie nazw użytkowników i komentarzy usuniętych z powodu naruszenia netykiety. Będą one przechowywane w okresie przedawnienia dla wszelkich niezbędnych dowodów w przypadku sporów prawnych.

·        Przetwarzanie nazw użytkowników i indywidualnych wiadomości, gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem komunikatorów internetowych

·        Przetwarzanie nazw użytkowników podczas udziału w konkursach. Obowiązują odpowiednie warunki uczestnictwa.

·        Przetwarzanie nazw użytkowników i wpisów w kontekście zapytań oraz, w razie potrzeby, uzyskiwanie zgody na ponowne publikowanie zdjęć

·        Rekrutacja potencjalnych kandydatów na platformach karier

W tym celu zasadniczo przetwarzamy wyłącznie imię i nazwisko użytkownika, treść wiadomości, treść komentarzy oraz informacje profilowe podane przez użytkownika "publicznie".


Wersja: 12.2023