44 306 19 00

OGÓLNE WARUNKI UMÓW MONTAŻU

PROFINAMIOT SP. Z O. O.

w brzmieniu na dzień 27.01.2020r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze ogólne warunki montażu stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów montażu zawieranych przez PROFINAMIOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Logistyczna 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000719369, NIP: 7712897823, REGON: 369511795.
  2. Użyte w dalszej treści niniejszych ogólnych warunków umów montażu określenia oznaczają:
   1. Odbiorca, Klient – podmiot będący drugą stroną umowy montażu albo sprzedaży wraz z montażem (kontrahent PROFINAMIOT Sp. z o. o.),
   2. Ogólne Warunki, OWU – niniejsze ogólne warunki montażu dokonywanego przez PROFINAMIOT Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,
   3. Usługodawca – PROFINAMIOT Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,
   4. Strony – Odbiorca/Klient i Usługodawca,
   5. Towar – towary i wyroby produkowane lub sprzedawane przez Usługodawcę w ramach odrębnej umowy z Klientem lub na podstawie zamówienia Klienta, w szczególności namioty, pawilony i hale namiotowe,
   6. Umowa – umowa o wykonanie usługi montażu zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem na zasadach określonych w pkt. II OWU.
  3. Zawarcie odrębnej, pisemnej umowy o wykonanie usługi montażu wyłącza stosowanie niniejszych OWU tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
  4. Ogólne Warunki podane są do wiadomości i akceptacji Odbiorcy na stronie internetowej Usługodawcy: www.profinamiot.pl/OWU w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Odbiorcę.
 2. Zawarcie umowy
  1. Wszelkie oświadczenia, przyrzeczenia, zapewnienia i gwarancje składane ustnie przez pracowników lub przedstawicieli Usługodawcy w związku z zawarciem umowy, złożeniem oferty lub potwierdzeniem zamówienia nie są wiążące i nie mogą być podstawą dokonywania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
  2. Zamówienie może zostać złożone lub potwierdzone wyłącznie pisemnie poprzez pocztę elektroniczną e-mail, pocztą lub kurierem. Oświadczenia składane w innej formie są nieważne. Jeżeli poczynione zostały stosowne ustalenia w drodze telefonicznej, dla swojej ważności powinny one zostać potwierdzone w formie pisemnej lub w ramach wymiany korespondencji e-mail. Zamówienie składane przez Klienta winno w szczególności określać: dane Klienta, model namiotu, miejsce montażu, proponowany termin montażu, szczególne uwarunkowania dotyczące miejsca montażu.
  3. Umowa wykonania usługi montażu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę uprzednio złożonego przez Klienta zgodnie z ust. 2 powyżej zamówienia na wykonanie usługi montażu Towaru. Potwierdzenie zamówienia złożonego przez Klienta następuje w drodze wystawionego przez Usługodawcę dokumentu zamówienia („Potwierdzenie Zamówienia”). Usługodawca wystawia Potwierdzenie zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Potwierdzeniem zamówienia i do jego akceptacji lub złożenia ewentualnych uwag w terminie do 3 dni roboczych od jego otrzymania lub wysłania przez Usługodawcę drogą e-mail. Jeżeli Klient w ww. terminie 3 dni roboczych wprost nie zaakceptuje treści Potwierdzenia zamówienia lub nie złoży stosownych uwag, to uznaje się, iż Klient w pełni zaakceptował treść Potwierdzenia zamówienia.
  4. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy nie będzie możliwe wykonanie Umowy w całości lub w części, Usługodawcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Usługodawcy do dnia wykonania usługi montażu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą przez to Klientowi oraz/lub jego partnerom handlowym. Odstąpienie przez Usługodawcę od umowy nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 3. Cena wykonania usługi.
  1. Kalkulacja kosztów montażu jest przygotowywana indywidualnie i zależy od rodzaju Towaru.
  2. Cena wykonania usługi montażu będzie każdorazowo potwierdzona w dokumencie Potwierdzenia zamówienia wystawionym przez Usługodawcę, o którym mowa w pkt II.3 OWU. Cena nie obejmuje przygotowania podłoża do montażu. Cena usługi montażu skalkulowana jest przy założeniu, że montaż odbywa się tylko z części i elementów składowych Towaru zapewnionych przez producenta Towaru.
  3. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w dokumencie Zamówienia, a jeśli termin nie został tam określony, w terminie wskazanym w  wystawionej przez Usługodawcę dokumencie proforma lub fakturze VAT.
  4. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawcy.
  5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny usługi montażu, Usługodawca ma prawo do odpowiedniego podwyższenia ceny wykonania usługi, wskazując przyczynę podwyżki.
  6. Ostateczna data wykonania usługi montażu zostanie ustalona po uiszczeniu zapłaty za usługę na podstawie dokumentu proforma. Datą uiszczenia zapłaty jest data zaksięgowania całości ceny usługi na rachunku bankowym Usługodawcy. Warunek ten nie dotyczy zapłaty przelewem z terminem płatności wskazanym na fakturze VAT.
 4. Wykonanie umowy.
  1. Usługodawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i w porozumieniu z Klientem.
  2. Montaż Towaru zgodnie z umową lub zamówieniem dokonany zostanie przez Usługodawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem miejsca, czasu i sposobu montażu.
  3. Rozpoczęcie usługi montażu rozpocznie się po uiszczeniu przez Klienta całości przedpłaty zgodnie z pkt III.6 OWU.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu montażu z uwagi na wystąpienie lub wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ i istotnie utrudnić wykonanie usługi montażu, w szczególności trudnych warunków atmosferycznych i ich prognozy (np. silny wiatr, deszcz, gradobicie, burza itp.). Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie będzie miało wpływu na cenę usługi montażu, w szczególności na jej obniżenie.
  5. Niezależnie od brzmienia ust. 4 powyżej, Usługodawca zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania Umowy lub anulowania Potwierdzenia Zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy, mających wpływ na wykonanie Umowy, w szczególności: strajki, blokady dróg lub utrudnienia w dojeździe na miejsce montażu, blokady przejść granicznych warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których Usługodawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział lub nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością.
  6. Przed datą montażu Klient jest zobowiązany:
   1. sprawdzić kompletność uprzednio otrzymanej przesyłki z Towarem,
   2. określić rodzaj podłoża (terenu), na którym ma być przeprowadzony montaż Towaru,
   3. prawidłowo przygotować podłoże (teren), w tym w szczególności poprzez jego oczyszczenie, wyrównanie i wypoziomowanie,
   4. zapewnić dostęp do miejsca montażu w uzgodnionym czasie, w tym zapewnić niezbędne pozwolenia lub przepustki,
   5. poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich utrudnieniach i szczególnych warunkach mogących mieć wpływ na wykonanie i przebieg usługi montażu,
   6. zapewnić obecność osoby upoważnionej do odbioru prac montażowych i podpisania Protokołu Odbioru w momencie zakończenia prac montażowych.
  7. W sytuacji niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Klienta obowiązków wskazanych w ust. 6 powyżej, Usługodawca może obciążyć Klienta kosztami dojazdu oraz kosztami pracowniczymi.
  8. Jeżeli ze względu na specyfikę miejsca montażu (podłoże, trudne warunki atmosferyczne lub inne utrudnienia), o której Klient nie poinformował Usługodawcy, prawidłowy montaż i zabezpieczenie montowanego Towaru wymaga użycia przez Usługodawcę dodatkowych narzędzi lub nakładu pracy, to  Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami wykonania montażu. Okoliczność ta zostanie stosownie odnotowana w Protokole Odbioru montażu oraz Usługodawca wystawi po wykonaniu Umowy fakturę obejmującą ww. dodatkowe koszty.
  9. W sytuacji użyczenia Usługodawcy przez Klienta urządzeń lub sprzętu w celach związanych z wykonaniem usługi montażu, Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub usterki w użyczonych urządzeniach lub sprzęcie powstałych w trakcie wykonywania montażu. Ustalenia w przedmiocie użyczenia urządzeń lub sprzęty powinny nastąpić przed zawarciem Umowy oraz uwzględnione w treści Potwierdzenia zamówienia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie użyczonych Usługodawcy urządzeń lub sprzętu.
  10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe na skutek prowadzenia prac montażowych dokonywanych na miejscu montażu wskazanym i przygotowanym uprzednio przez Klienta, w tym szkodę wyrządzoną osobom trzecim, powstałą w środowisku, jak również wyrządzoną pracownikom lub podwykonawcom Usługodawcy dokonującym montażu, a wynikającą z wytycznych lub informacji przekazanych Usługodawcy przez Klienta, w szczególności w zamówieniu lub podczas ustaleń stron.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zlecenia wykonania Umowy podmiotowi trzeciemu („Podwykonawca”) na warunkach opisanych w niniejszym OWU. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak za własne.
  12. Wykonanie Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru prac montażowych podpisanych przez Klienta oraz przedstawiciela Usługodawcy lub Podwykonawcy („Protokół Odbioru”).
  13. Wszelkie uwagi dotyczące wykonanego montażu, w szczególności zastrzeżenia dotyczące prawidłowości montażu, powinny zostać określone i ujęte przez Klienta w Protokole Odbioru. Brak zastrzeżeń w Protokole Odbioru jest równoznaczny z uznaniem przez Kupującego montażu za prawidłowy. Po podpisaniu Protokołu Odbioru wszelkie ryzyka i odpowiedzialność związana z użytkowaniem zamontowanego Towaru przechodzi na Klienta, w szczególności za użytkowanie Towaru zgodnie z instrukcją producenta, jego zabezpieczenie i konserwację, a także ochronę przez niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
  14. Klient oświadcza, iż zapoznał się w całości z instrukcją montażu i użytkowania załączoną do Towaru oraz zasadami bezpieczeństwa wskazanymi w Protokole Odbioru oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Postanowienia końcowe.
  1. W sytuacji braku możliwości rozwiązania ewentualnych sporów powstałych między Stronami na gruncie Umowy, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
  2. Do Umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  3. Jeżeli poszczególne postanowienia OWU okazałyby się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia i ich cel.