71 716 69 55

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Profinamiot Spółka z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000719369, NIP 7712897823, REGON 369511795, adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Logistyczna 20. Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@profinamiot.pl, tel.: +48 71 716 69 55

2. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon, oraz pozostałe dane przekazane na potrzeby realizacji zamówień złożonych w formie e-maila, pisemnie, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Administratora, dane zawarte w sygnaturce podpisu mailowego, w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach i innych dokumentach.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach wykonania umów, prowadzenia korespondencji, udzielania odpowiedzi na  zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Profinamiot Spółka z o.o. , realizacji zamówień, przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

6. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy Spółki, klienci Administratora, z którym Administrator zawarł umowę o świadczenie usług (np. dostawcy, przewoźnicy, obsługa prawna) na podstawie umów zawartych z Administratorem.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy pomiędzy Stronami, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie, w terminach określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego.

 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@profinamiot.pl  lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora danych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Polityka prywatności korespondencji e-mail
10. Treść otrzymywanych wiadomości e-mail ma charakter poufny, podlega ochronie prawnej i nie powinna być udostępniana osobom trzecim. Jeśli korespondencja została przesłana wskutek pomyłki, prosimy o niezwłoczną informację zwrotną do nadawcy, a następnie usunięcie wiadomości wraz z załącznikami bez zachowywania kopii. Jej ujawnianie, kopiowanie, dystrybucja lub inne rozpowszechnianie są ściśle zabronione.